Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-01-04
1/WC/2019
NJP.5453.1.2019.ES
2019-01-04
-
2019-01-04
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
FLUCINAR N
(0,35 mg + 5 mg)/g
Maść, tuba 15 g
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
Nie
GTIN i seria
Uzasadnienie
Wynik poza specyfikacją w probie referencyjnej, w zakresie zanieczyszczeń pochodzących od fluocinolonu acetonidu.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za, pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Załączniki
Nazwa pliku
1_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji