Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-10-11
65/WC/2019
NJP.5453.65.2019.DO
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
PALIN
200 mg
kapsułki twarde
Sandoz GmbH, Austria
Nie
GTIN i seria
GTIN
05909990172917
Wielkość opakowania
20 kaps.
Serie

Numer serii
ES9801
Data ważności
2019-09-30


Numer serii
FL9729
Data ważności
2020-05-31


Numer serii
FZ2061
Data ważności
2020-12-31


Numer serii
GF4989
Data ważności
2020-12-31


Numer serii
GN0357
Data ważności
2021-07-31


Numer serii
GV4719
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
GY6014
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
HC1062
Data ważności
2022-02-28


Numer serii
HN1070
Data ważności
2022-10-31


Numer serii
HR0676
Data ważności
2022-10-31


Numer serii
HU2932
Data ważności
2023-02-28


Numer serii
JE7851
Data ważności
2023-07-31


Numer serii
JF8908
Data ważności
2023-07-31

Uzasadnienie
Skrócenie obowiązywania Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze względu na niekorzystny stosunek korzyści do ryzyka produktów zawierających kwas pipemidowy.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
65_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji