Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-10-23
68/WC/2019
NJP.5453.68.2019.ES
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
TRANXENE 20
20 mg/2 ml
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sanofi-Aventis France
Nie
GTIN i seria
GTIN
05909990375912
Wielkość opakowania
5 fiol. proszku + rozp. 2 ml
Serie

Numer serii
A7165
Data ważności
2020-09-30


Numer serii
A8171
Data ważności
2021-02-28


Numer serii
A8180
Data ważności
2021-04-30

Uzasadnienie
Potencjalna obecność widocznych cząstek w ampułkach rozpuszczalnika produktu.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
68_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji