Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-10-28
75/WC/2019
NJP.5453.75.2019.MLI
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Ranigast Max
150 mg
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Nie
GTIN i seria
GTIN
05909991019112
Wielkość opakowania
10 tabl.
Serie

Numer serii
140117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
11016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
10617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
31217
Data ważności
2020-12-31


Numer serii
91017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
10618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
10119
Data ważności
2022-01-31


Numer serii
40319
Data ważności
2022-03-31

GTIN
05909990966561
Wielkość opakowania
20 tabl.
Serie

Numer serii
31016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
21016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
41016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
40117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
20117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
10117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
130317
Data ważności
2020-03-31


Numer serii
20417
Data ważności
2020-04-30


Numer serii
10417
Data ważności
2020-04-30


Numer serii
30617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
20617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
60617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
40617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
50617
Data ważności
2020-06-30


Numer serii
20917
Data ważności
2020-09-30


Numer serii
61017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
71017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
31117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
81117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
71117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
11117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
20118
Data ważności
2021-01-31


Numer serii
10118
Data ważności
2021-01-31


Numer serii
20318
Data ważności
2021-01-31


Numer serii
30318
Data ważności
2021-03-31


Numer serii
50318
Data ważności
2021-03-31


Numer serii
10318
Data ważności
2021-03-31


Numer serii
50418
Data ważności
2021-04-30


Numer serii
60418
Data ważności
2021-04-30


Numer serii
70418
Data ważności
2021-04-30


Numer serii
10518
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
101018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
71018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
91018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
81018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
51118
Data ważności
2021-11-30


Numer serii
10219
Data ważności
2022-02-28


Numer serii
20219
Data ważności
2022-02-28


Numer serii
50419
Data ważności
2022-04-30


Numer serii
10419
Data ważności
2022-04-30


Numer serii
30419
Data ważności
2022-04-30


Numer serii
20419
Data ważności
2022-04-30


Numer serii
70619
Data ważności
2022-06-30


Numer serii
80619
Data ważności
2022-06-30

GTIN
05903060602557
Wielkość opakowania
30 tabl.
Serie

Numer serii
11116
Data ważności
2019-11-30


Numer serii
60117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
50117
Data ważności
2020-01-31


Numer serii
20317
Data ważności
2020-03-31

Uzasadnienie
Wykrycie zanieczyszczenia N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w produktach leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
75_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji