Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-11-22
87/WC/2019
NJP.5453.87.2019.KWI
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Debridat
7,87 mg/g
Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Pfizer Europe MA EEIG z siedzibą w Brukseli, Belgia
Nie
GTIN i seria
GTIN
05902023771637
Wielkość opakowania
1 butelka 250 ml
Serie

Numer serii
3804
Data ważności
2021-04-30


Numer serii
3807
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
3808
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
3809
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
3810
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
3811
Data ważności
2021-05-31


Numer serii
3835
Data ważności
2021-07-31

Uzasadnienie
Potencjalna wada jakościowa z uwagi na ryzyko obecności ciała obcego w produkcie.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Importer równoległy: Pretium Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kraj eksportu: Rumunia.
Załączniki
Nazwa pliku
87_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji