Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2020-05-15
Decyzja z dn. 15.05.2020
NJP.5453.16.2020.ES
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Sulfarinol
(50 mg + 1 mg)/ml
krople do nosa
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS"
Nie
GTIN i seria
GTIN
05909990332113
Wielkość opakowania
1 butelka 20 ml
Serie

Numer serii
231018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
221018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
211018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
201018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
191018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
181018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
171018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
131018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
121018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
011018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
020918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
011217
Data ważności
2020-12-31


Numer serii
011017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
151018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
111018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
101018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
091018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
031018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
081018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
061018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
051018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
021018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
071018
Data ważności
2021-10-31


Numer serii
040918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
030918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
010918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
010718
Data ważności
2021-07-31


Numer serii
020618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
030618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
010618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
031217
Data ważności
2020-12-31


Numer serii
081117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
061117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
071117
Data ważności
2020-11-30


Numer serii
021217
Data ważności
2020-12-31

Uzasadnienie
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
Decyzja 15.05.2020 Sulfarinol.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji