Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2022-04-08
8/2022
-
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
GLICERYNA 85 %
surowiec farmaceutyczny
Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.
Nie
GTIN i seria
GTIN
5909990640133
Wielkość opakowania
100 g
Serie

Numer serii
150721
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 B
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 C
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 D
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 F
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 H
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 I
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 J
Data ważności
2023-06-30

GTIN
5909990030699
Wielkość opakowania
250 g
Serie

Numer serii
150721 E
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 F
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 H
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 J
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 K
Data ważności
2023-06-30

GTIN
5909990030705
Wielkość opakowania
500 g
Serie

Numer serii
150721 C
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 D
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 G
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 J
Data ważności
2023-06-30

GTIN
5909990030729
Wielkość opakowania
1000 g
Serie

Numer serii
150721 D
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 G
Data ważności
2023-06-30


Numer serii
150721 J
Data ważności
2023-06-30

Uzasadnienie
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
Decyzja nr 8.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji