Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2019-10-29
76/WC/2019
-
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Ranimax Teva
150 mg
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Nie
GTIN i seria
GTIN
05909990144693
Wielkość opakowania
10 tabl. w blistrze
GTIN
05909992144608
Wielkość opakowania
10 tabl. w fiolce
GTIN
05908289660524
Wielkość opakowania
30 szt.
Serie

Numer serii
010618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
010818
Data ważności
2021-08-31


Numer serii
020618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
020818
Data ważności
2021-08-31


Numer serii
030618
Data ważności
2021-06-30


Numer serii
040119
Data ważności
2022-01-31


Numer serii
050119
Data ważności
2022-01-31


Numer serii
060119
Data ważności
2022-01-31

GTIN
05908289660265
Wielkość opakowania
20 tabl.
Serie

Numer serii
011016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
021016
Data ważności
2019-10-31


Numer serii
010317
Data ważności
2020-03-31


Numer serii
020317
Data ważności
2020-03-31


Numer serii
020517
Data ważności
2020-05-31


Numer serii
031017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
021017
Data ważności
2020-10-31


Numer serii
020717
Data ważności
2020-07-31


Numer serii
010717
Data ważności
2020-07-31


Numer serii
030717
Data ważności
2020-07-31


Numer serii
010418
Data ważności
2021-04-30


Numer serii
020418
Data ważności
2021-05-01


Numer serii
020918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
010918
Data ważności
2021-09-30


Numer serii
040818
Data ważności
2021-08-31


Numer serii
030818
Data ważności
2021-08-31


Numer serii
010119
Data ważności
2022-01-31


Numer serii
020119
Data ważności
2022-01-31


Numer serii
020419
Data ważności
2022-04-30


Numer serii
010419
Data ważności
2022-04-30

Uzasadnienie
Wykrycie zanieczyszczenia N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w produktach leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosowanie do treści art. 130 § 3 pkt 1 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie.Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa w zw.z art. 130 § 2 kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. Ponadto na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa - skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w ustawie — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art.239-262). Zgodnie z art. 127a § 1 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
76_WC_2019.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji